علی شکراللهی

علی شکراللهی

مهارت ها

C# %
Asp.net Mvc %
Asp.net WebApi %
SQL Server %
Ado.Net / Linq / Entity Framework / NHibernate %
JavaScript / JQuery / AngularJs / React %
Html / CSS %
Android %
IOS %
Windows Phone %
Windows Form Application %

درباره

  • متولد 1368
  • 10 سال سابقه برنامه نویسی
  • مدیرعامل
  • برنامه نویس